Za sportem na Rideru >
< Za sportem na Rideru
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za zábavou na Skalku >
Vstupenky
Vstupenky
Za sportem
v Ostravě?

1         Identifikační a kontaktní údaje poskytovatele

název:          Kurzy pro děti Skalka, z. ú.

sídlo:            28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO:             03474771

ústav zapsaný v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou U 28

Adresa pro doručování:                                       28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Adresa pro elektronickou komunikaci:                kaliskova@skalkaostrava.com

Telefonní číslo:                                                     +420 736 538 120

(dále jen „POSKYTOVATEL“)

2         ÚVODNÍ ujednání

2.1          Tyto obchodní podmínky (dále jen „OBCHODNÍ PODMÍNKY“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“), vzájemná práva apovinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o využití volného času (dále jen „SMLOUVA“) uzavírané mezi POSKYTOVATELEM a fyzickou osobou (dále jen „KLIENT“) prostřednictvím rezervačního systému dostupného na https://kurzy-skalkaostrava.iseasy.cz/ (dále jen „REZERVAČNÍ SYSTÉM“), jejímž předmětem je poskytování sportovních, vzdělávacích a jiných obdobných volnočasových aktivit pro děti, zejména zimních a letních kurzů, letních táborů, příměstských kempů apod. (dále společně jen „AKTIVITY“ nebo samostatně „AKTIVITA“). Aktuální nabídka AKTIVIT a jejich bližší popis jsou uvedeny též na internetovém portálu dostupném na https://www.skalkaostrava.cz a jeho podstránkách (dále jen „PORTÁL“).

2.2          Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY mají aplikační přednost před použitím OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU tam, kde to OBČANSKÝ ZÁKONÍK vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, budou použity právní předpisy České republiky, zejména OBČANSKÝ ZÁKONÍK.

2.3          Ujednání odchylná od těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK je možné sjednat ve SMLOUVĚ. Odchylná ujednání ve SMLOUVĚ mají přednost před podmínkami OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou nedílnou součástí SMLOUVY.

2.4          KLIENTEM se rozumí zejména zákonný zástupce dítěte, které KLIENT na AKTIVITY přihlašuje a které se bude AKTIVIT účastnit (dále jen „DÍTĚ“), případně osoba, která k tomu byla zákonným zástupcem DÍTĚTE zmocněna, přičemž SMLOUVA má charakter smlouvy ve prospěch třetí osoby ve smyslu § 1767 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, a to konkrétně ve prospěch DÍTĚTE.

2.5          Kde se v těchto OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

3         Zákaznický účet

3.1          Podmínkou poskytnutí kterékoli AKTIVITY ze strany POSKYTOVATELE pro DÍTĚ je uzavření SMLOUVY a zaplacení ceny AKTIVITY.

3.2          Uzavření SMLOUVY je možné pouze prostřednictvím zákaznického účtu zřízeného v rámci REZERVAČNÍHO SYSTÉMU (dále jen „ZÁKAZNICKÝ ÚČET“). ZÁKAZNICKÝ ÚČET je elektronická služba provozovaná POSKYTOVATELEM v rámci REZERVAČNÍHO SYSTÉMU, která umožňuje KLIENTOVI přihlašovat DÍTĚ (či DĚTI) na AKTIVITY, spravovat přihlášky na AKTIVITY a upravovat veškeré nezbytné údaje.

3.3          KLIENT je povinen uvádět v ZÁKAZNICKÉM ÚČTU pouze pravdivé údaje. KLIENT má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách aktualizovat.

3.4          KLIENT je plně odpovědný za užívání svého ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU a případné zneužití údajů uvedených v ZÁKAZNICKÉM ÚČTU jinými osobami. KLIENT není oprávněn zpřístupnit své heslo do ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU třetím osobám ani umožnit využívání ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU třetím osobám.

3.5          POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo ZÁKAZNICKÝ ÚČET kdykoliv bez náhrady zrušit, zejména při porušení povinností KLIENTA dle SMLOUVY, anebo jej učinit dočasně nepřístupným a nedostupným, zejména z důvodu údržby nebo poruchy REZERVAČNÍHO SYSTÉMU.

4         přihlášení DÍTĚTE NA aktivitu

4.1          Obecná nabídka AKTIVIT pro dané roční období je uvedena na PORTÁLU, na kterém je uveden zejména základní popis AKTIVIT, ceny AKTIVIT, případně též další obecné podmínky a způsob organizace AKTIVIT. Aktuální nabídka AKTIVIT, včetně jejich obsazenosti a storno podmínek, je uvedena v REZERVAČNÍM SYSTÉMU (dále jen „NABÍDKA“).

4.2          NABÍDKA zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována v REZERVAČNÍM SYSTÉMU. Tímto ujednáním není dotčeno právo POSKYTOVATELE uzavřít SMLOUVU za individuálně sjednaných podmínek.

4.3          NABÍDKA je právně závaznou nabídkou na uzavření SMLOUVY ve smyslu § 1732 odst. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

4.4          Nezbytné technické kroky vedoucí k přihlášení DÍTĚTE na dostupnou AKTIVITU dle zobrazené NABÍDKY, provedení závazné objednávky AKTIVITY, resp. uzavření SMLOUVY jsou následující:

4.4.1             Zřízení ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

·        ZÁKAZNICKÝ ÚČET lze zřídit v REZERVAČNÍM SYSTÉMU (dostupném zde: https://kurzy-skalkaostrava.iseasy.cz/prihlaseni), a to v sekci s názvem „Přihlášení uživatele“ po kliknutí na tlačítko „Zaregistrovat se“.

·        V rámci registrace nového KLIENTA je nezbytné vyplnit požadované osobní a přihlašovací údaje a antispamovou kontrolu, odsouhlasit tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY a potvrdit seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 10.

·        Ke zřízení ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU dojde automaticky po kliknutí na tlačítko „Registrovat se“ dostupné na konci registračního formuláře.

4.4.2             Přihlášení do ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

·        Přihlášení do ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU je možné v REZERVAČNÍM SYSTÉMU (dostupném zde: https://kurzy-skalkaostrava.iseasy.cz/prihlaseni), a to v sekci „Přihlášení uživatele“ po zadání uživatelského jména a hesla zvoleného KLIENTEM při zřízení ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU a po následném kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“.

4.4.3             Registrace DÍTĚTE

·        Před prvním přihlášením DÍTĚTE na AKTIVITU je nezbytné provést registraci DÍTĚTE (označenou jako „Registrace účastníka“).

·        V rámci registrace DÍTĚTE KLIENT vyplní zejména své identifikační údaje a identifikační údaje DÍTĚTE, identifikaci zdravotní pojišťovny, souhlas se zpracováním osobních údajů a další případně vyžadované informace.

·        K registraci DÍTĚTE dojde kliknutí na tlačítko „Uložit údaje účastníka“.

·        Obdobným způsobem může KLIENT registrovat další své DĚTI.

4.4.4             Výběr AKTIVITY

·        Po provedení registrace DÍTĚTE v ZÁKAZNICKÉM ÚČTU má KLIENT možnost přihlásit DÍTĚ na některou z dostupných AKTIVIT dle zobrazené aktuální NABÍDKY dostupných (plně neobsazených) AKTIVIT.

·        Dostupné AKTIVITY se KLIENTOVI zobrazí zejména po kliknutí na tlačítko „Přehled a přihlášení“ v ZÁKAZNICKÉM ÚČTU u každého registrovaného DÍTĚTE.

·        Výběr AKTIVITY provede KLIENT kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“, které se zobrazuje u každé dostupné AKTIVITY (tedy za předpokladu, že kapacita AKTIVITY nebyla vyčerpána – v takovém případě je u příslušné AKTIVITY uvedena poznámka „Obsazeno“ či jiná obdobná poznámka).

4.4.5             Závazná objednávka AKTIVITY

·        Po provedení výběru AKTIVITY (kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“) se KLIENTOVI zobrazí informace ohledně vybrané AKTIVITY, včetně storno podmínek.

·        V rámci některých AKTIVIT je nutné vyplnit anebo aktivně zakliknout doplňující informace (např. úroveň dovednosti DÍTĚTE vztahující se k vybrané AKTIVITĚ, požadavek na zapůjčení vybavení nezbytného k vybrané AKTIVITĚ apod.).

·        Po seznámení se KLIENTA se všemi podmínkami týkajícími se vybrané AKTIVITY, výběrem způsobu úhrady ceny vybrané AKTIVITY, udělením souhlasu s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a potvrzením KLIENTA, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů, má KLIENT možnost DÍTĚ na AKTIVITU závazně přihlásit (učinit závaznou objednávku AKTIVITY), a to kliknutím na tlačítko „Závazně objednat a zavázat se k platbě“.

·        Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat a zavázat se k platběvzniká KLIENTOVI povinnost k platbě ceny AKTIVITY (a případných KLIENTEM vybraných doplňkových služeb) a povinnost k případnému zaplacení storno poplatku.

·        Před závazným přihlášením DITĚTE na AKTIVITU má KLIENT možnost veškeré údaje zkontrolovat a opravit. Opravu údajů je KLIENT oprávněn též provést kdykoli v ZÁKAZNICKÉM ÚČTU. Pokud by ZÁKAZNICKÝ ÚČET opravu některé chyby neumožňoval, musí KLIENT kontaktovat POSKYTOVATELE.

4.5          KLIENT bere na vědomí, že provedení závazného přihlášení DÍTĚTE na AKTIVITU dle odst. 4.4.5 (kliknutí na tlačítko „Závazně objednat a zavázat se k platbě“) dochází k automatickému uzavření SMLOUVY, kterou lze zrušit pouze za podmínek sjednaných v těchto OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH (vizte storno podmínky dle čl. 6), zejména ke vzniku povinnosti KLIENTA zaplatit POSKYTOVATELI cenu objednané AKTIVITY.

4.6          Automatický systém POSKYTOVATELE neprodleně po provedení závazného přihlášení DÍTĚTE na AKTIVITU dle odst. 4.4.5 potvrdí KLIENTOVI e-mailem na adresu KLIENTA uvedenou v ZÁKAZNICKÉM ÚČTU doručení přihlášky, jehož součástí bude faktura s vyúčtováním ceny AKTIVITY (dále jen „FAKTURA“).

4.7          KLIENT souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání SMLOUVY. Náklady vzniklé KLIENTOVI při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením SMLOUVY (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí KLIENT sám, a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení využívaného KLIENTEM.

4.8          KLIENT bere na vědomí, že NABÍDKA, informace o AKTIVITÁCH a jejich cena uváděné na PORTÁLU anebo v REZERVAČNÍM SYSTÉMU jsou závazné a neměnné, s výjimkou zjevných chyb.

5         PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1          Cenu AKTIVITY je KLIENT povinen zaplatit POSKYTOVATELI jedním z následujících způsobů:

(i)       online bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány GLOBAL PAYMENTS s.r.o., a to ihned po závazném přihlášení DÍTĚTE na AKTIVITU (po provedení způsoby úhrady „Kartou“ v rámci kroku dle odst. 4.4.5); nebo

(ii)      online bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány některé z tuzemských bank, a to ihned po závazném přihlášení DÍTĚTE na AKTIVITU; nebo

(iii)    bezhotovostním převodem na bankovní účet POSKYTOVATELE a ve lhůtě splatnosti uvedených na FAKTUŘE.

5.2          KLIENT bere na vědomí, že POSKYTOVATEL není povinen přijímat jakékoli platby v hotovosti.

5.3          V případě bezhotovostního převodu dle odst. 5.1 bodu (iii) je KLIENT povinen platbu identifikovat variabilním symbolem uvedeným na FAKTUŘE.

5.4          Povinnost KLIENTA zaplatit cenu AKTIVITY je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet POSKYTOVATELE.

5.5          V případě, že KLIENT nezaplatí cenu AKTIVITY včas, nejpozději však ve lhůtě splatnosti uvedené na FAKTUŘE, POSKYTOVATEL je oprávněn od SMLOUVY s okamžitou účinností odstoupit.

5.6          V případě, že datum začátku AKTIVITY předchází datum splatnosti ceny AKTIVITY uvedené na FAKTUŘE, je KLIENT povinen zaplatit cenu AKTIVITY před začátkem AKTIVITY a zaplacení ceny AKTIVITY prokázat zástupci POSKYTOVATELE na začátku AKTIVITY. Pokud KLIENT zaplacení ceny AKTIVITY neprokáže, POSKYTOVATEL má právo dle svého uvážení příslušné služby (AKTIVITU) DÍTĚTI neposkytnout.

6         STORNO PODMÍNKY

6.1          KLIENT bere na vědomí, že ve smyslu § 1837 písm. j) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU není oprávněn od SMLOUVY odstoupit ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

6.2          KLIENT je oprávněn kdykoli a bez udání důvodu AKTIVITU (SMLOUVU) zrušit, a to prostřednictvím PORTÁLU (po přihlášení do ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU), e-mailem nebo telefonicky. 

6.3          V případě zrušení AKTIVITY dle odst. 6.2 je POSKYTOVATEL oprávněn účtovat KLIENTOVI následující storno poplatky, nejsou-li na PORTÁLU nebo v REZERVAČNÍM SYSTÉMU u jednotlivých AKTIVIT uvedeny odlišné storno podmínky (v takovém případě platí storno podmínky uvedené na PORTÁLU nebo REZERVAČNÍM SYSTÉMU):

(i)       dojde-li ke zrušení AKTIVITY 22 a více kalendářních dnů před začátkem AKTIVITY, KLIENT není povinen zaplatit žádný storno poplatek;

(ii)      dojde-li ke zrušení AKTIVITY 8 až 21 kalendářních dnů před začátkem AKTIVITY, KLIENT je povinen zaplatit POSKYTOVATELI storno poplatek ve výši 50 % z ceny AKTIVITY;

(iii)    dojde-li ke zrušení AKTIVITY 1 až 7 kalendářních dnů před začátkem AKTIVITY, KLIENT je povinen zaplatit POSKYTOVATELI storno poplatek ve výši 80 % z ceny AKTIVITY;

(iv)    dojde-li ke zrušení AKTIVITY v den, který je stanoven jako první den (začátek) AKTIVITY (nebo kdykoli poté), KLIENT je povinen zaplatit POSKYTOVATELI storno poplatek ve výši 100 % z ceny AKTIVITY.

6.4          V případě, že si KLIENT sjednal tzv. připojištění storna a důvodem zrušení AKTIVITY jsou zdravotní důvody na straně DÍTĚTE doložené zpravidla lékařským potvrzením, za splnění podmínek stanovených pojišťovnou pojišťovna KLIENTOVI vyplatí až 80 % storno poplatku zpět.

6.5          Rozdíl mezi cenou AKTIVITY a storno poplatkem POSKYTOVATEL vyplatí KLIENTOVI nejpozději do 30 dnů od zrušení AKTIVITY. V případě, že KLIENT do okamžiku zrušení AKTIVITY cenu AKTIVITY nezaplatil, je povinen zaplatit POSKYTOVATELI storno poplatek do 15 dnů od zrušení AKTIVITY, nedohodne-li se s POSKYTOVATELEM v konkrétním případě jinak.

7         zrušení či omezení aktivit

7.1          KLIENT bere na vědomí a souhlasí, že nebude-li na AKTIVITU nejpozději 3 dny před začátkem AKTIVITY přihlášen minimální počet DĚTÍ, POSKYTOVATEL je oprávněn bez náhrady takovou AKTIVITU zrušit. V případě zrušení AKTIVITY vzniká KLIENTOVI pouze právo na vrácení již zaplacené ceny AKTIVITY, případně též zaplaceného připojištění storna; KLIENTOVI naopak nevzniká právo na náhradu jakékoli škody či újmy, kterou mu zrušení AKTIVITY způsobí.

7.2          Minimálně počet DĚTÍ přihlášených na AKTIVITU činí 5, není-li na PORTÁLU anebo v REZERVAČNÍM SYSTÉMU u příslušné AKTIVITY uveden jiný minimální počet.

7.3          KLIENT dále bere na vědomí a souhlasí, že v případě nepříznivého počasí či vzniku jiných nevhodných podmínek pro konání AKTIVITY (zejména při konání venkovních AKTIVIT) může být poskytnut náhradní program, který nemusí odpovídat hlavnímu programu či zaměření AKTIVITY.

8         práva a povinnosti

8.1          Na základě SMLOUVY má DÍTĚ právo na poskytnutí AKTIVITY v rozsahu obsahové náplně AKTIVITY. Obsahové náplně jednotlivých AKTIVIT jsou uvedeny na PORTÁLU. S ohledem na charakter a věkové zaměření AKTIVITY nemůže KLIENT požadovat poskytnutí AKTIVITY pro sebe.

8.2          KLIENT je povinen seznámit se před uzavřením SMLOUVY se všemi podmínkami týkajícími se jím vybrané AKTIVITY dostupnými na PORTÁLU, neboť tyto podmínky jsou pro KLIENTA závazné a je povinen je dodržovat.

8.3          KLIENT je povinen zajistit, aby DÍTĚ dodržovalo sjednané podmínky SMLOUVY a aby se při AKTIVITÁCH řídilo pokyny zástupců POSKYTOVATELE, a to zejména jeho instruktorů, lektorů a pomocných pracovníků.

8.4          KLIENT nesmí POSKYTOVATELI zamlčet jakékoli zdravotní či jiné potíže DÍTĚTE, které by mohly ohrozit zdraví nebo život DÍTĚTE, ostatních účastníků AKTIVIT, zástupců POSKYTOVATELE či jakýchkoli jiných třetích osob, ani majetek POSKYTOVATELE či třetích osob.

8.5          KLIENT je povinen při výběru AKTIVITY zohlednit věk, zdravotní stav a schopnosti DÍTĚTE, pro které AKTIVITY sjednává. POSKYTOVATEL neodpovídá za výběr nevhodné AKTIVITY ze strany KLIENTA.

8.6          KLIENT je povinen DÍTĚ na AKTIVITY řádné připravit, zejména podle podmínek uvedených v sekci „Co s sebou“ uvedené na PORTÁLU.

8.7          KLIENT bere dále na vědomí, že POSKYTOVATEL je oprávněn SMLOUVU neuzavřít anebo vypovědět bez výpovědní doby v případě, že KLIENT dříve jakýmkoli způsobem porušil své povinnosti vůči POSKYTOVATELI.

9         PROHLÁŠENÍ KLIENTA

9.1          Odesláním závazné přihlášky DÍTĚTE na AKTIVITU (dle odst. 4.4.5) KLIENT prohlašuje, že:

9.1.1             DÍTĚ netrpí žádnou nemocí (např. srdeční, epilepsií, chronickými bolestmi hlavy, astmatem atd.), která by při AKTIVITÁCH mohla DÍTĚ jakkoli ohrožovat na jeho zdraví anebo životě, případně by mohla ohrozit zdraví, život či majetek třetích osob (zejména ostatních účastníků AKTIVIT či zástupců PROVOZOVATELE);

9.1.2             je obeznámen s tím, že v rámci AKTIVIT anebo v důsledku nekázně DÍTĚTE, případně nedodržování pokynů zástupců POSKYTOVATELE, může dojít k pádu DÍTĚTE, který DÍTĚTI může způsobit oděrky či modřiny, anebo jinému běžnému zranění; a

9.1.3             bere na vědomí, že v rámci sportovních AKTIVIT je riziko pádu či zranění DÍTĚTE vyšší než u ostatních AKTIVIT.

9.2          KLIENT bere na vědomí, že v ceně AKTIVITY je zahrnuto úrazové pojištění DÍTĚTE.

9.3          KLIENT souhlasí, že POSKYTOVATEL tímto v maximálně možném rozsahu dovoleném právními předpisy České republiky vylučuje svou odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví DÍTĚTE v rámci AKTIVIT, zejména v důsledku rizika pádu či jiného zranění, které je s AKTIVITAMI obvykle spojeno, která nebude kryta úrazovým pojištěním.

10     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1       Informační povinnost POSKYTOVATELE coby správce osobních údajů vůči KLIENTOVI ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), související se zpracováním osobních údajů KLIENTA a DĚTÍ plní POSKYTOVATEL prostřednictví Zásad se zpracováním osobních údajů dostupných zde: Informace o zpracování osobních údajů (odkaz).

11     rešení sporů

11.1       Vzájemné spory mezi POSKYTOVATELEM a KLIENTEM řeší obecné soudy.

11.2       Vyřizování stížností KLIENTŮ zajišťuje POSKYTOVATEL prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu POSKYTOVATELE uvedenou čl. 1. Informaci o vyřízení stížnosti KLIENTA zašle POSKYTOVATEL na elektronickou adresu KLIENTA, ze které byla stížnost odeslána. Jiná pravidla vyřizování stížností POSKYTOVATEL nestanovuje.

11.3       KLIENT má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze SMLOUVY. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; bližší informace jsou dostupné na webové stránce https://adr.coi.cz/cs.  KLIENT má právo zahájit mimosoudní řešení sporu také prostřednictvím online platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4       Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s POSKYTOVATELEM vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u POSKYTOVATELE poprvé.

12     DALŠÍ POVINNĚ sdělované ÚDAJE

12.1       Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY tvořící podstatný obsah SMLOUVY archivuje POSKYTOVATEL nejméně po dobu 5 let po skončení jejich účinnosti. OBCHODNÍ PODMÍNKY budou kdykoliv zpřístupněny KLIENTOVI na základě jeho žádosti.

12.2       SMLOUVA a tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou vyhotoveny v českém jazyce. SMLOUVU lze uzavřít pouze v českém jazyce.

12.3       KLIENT má možnost před uzavřením SMLOUVY možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do přihlášky či ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU vložil (viz odst. 4.4.5).

13     ZÁVĚREČNÁ ujednání

13.1       Znění těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK může POSKYTOVATEL měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě SMLUV uzavřených za doby účinnosti předchozího znění OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

13.2       Pokud právní vztah založený SMLOUVOU obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se tento právní vztah řídí českým právem.

13.3       Je-li některé ujednání těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ujednání nastoupí ujednání, jehož smysl se neplatnému ujednání co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání.

13.4       V případě rozporu podmínek uvedených na PORTÁLU anebo v REZERVAČNÍM SYSTÉMU a podmínek sjednaných v těchto OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH mají podmínky uvedené na PORTÁLU anebo v REZERVAČNÍM SYSTÉMU přednost. V případě rozporu podmínek uvedených na PORTÁLU a v REZERVAČNÍM SYSTÉMU mají přednost podmínky uvedené na PORTÁLU.

13.5       Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023.