Za sportem na Rideru >
< Za sportem na Rideru
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za zábavou na Skalku >
Vstupenky
Vstupenky
Za sportem
v Ostravě?

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO AREÁLU SKALKA FAMILY PARK

Platnost: od 17.6. 2021

Provozovatel: Skalka family park s.r.o., se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČ: 286 29 337

Adresa areálu: Vřesina 907, 742 85, GPS: 49.818415, 18.138561

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků areálu Skalka family park. Návštěvníkem se rozumí každá osoba vstupující do areálu Skalka family park, bez ohledu na její věk. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se tímto provozním řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

Zakoupením vstupenky nebo vstupem do areálu Skalka family park souhlasíte a potvrzujete seznámení s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí a zavazujete se provozní řád, pravidla pro užívání atrakcí a pokyny personálu dodržovat.

Vstup na atrakce je možný pouze v provozní době areálu a po zakoupení vstupenky. Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny u vstupu – u pokladny, nebo na internetové stránce www.skalkaostrava.cz. Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v areálu. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii.

Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasíte s pořizováním fotografií a audio – video záznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být provozovatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně. Pro případ odvolání souhlasu kontaktujte provozovatele.

Za nezletilé návštěvníky užívající atrakce areálu je plně odpovědný jejich zletilý doprovod. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Doprovod je povinen seznámit s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí nezletilé návštěvníky, a to způsobem přiměřeným jejich věku.

Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu areálu, jednotlivých atrakcí nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být vyloučeni z areálu (vstupné se nevrací).

Naše občerstvení Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do areálu nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu.

Všechny části, zařízení a atrakce areálu smí být používány pouze v souladu s jejich určením a při splnění stanovené věkové kategorie. Návštěvníci berou na vědomí, že veškeré atrakce a herní zařízení se používají na vlastní nebezpečí.

Vstup na veškeré atrakce v areálu je z provozních důvodů povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení a pevné obuvi. Provozovatel doporučuje sportovní oblečení bez tkaniček a zipů a vstup bez brýlí (hrozí nebezpečí úrazu).

Šplhání po vnějších sítích všech atrakcí a vnějších částech skákacích hradů je zakázáno. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána.

Na všech skluzavkách a tubingové dráze platí přísný zákaz výstupu proti směru skluzu, hrozí nebezpečí vážného úrazu.

Návštěvníci jsou povinni respektovat doporučenou správnou pozici při sjezdu a přizpůsobit jízdu rychlosti atrakce; po sjezdu jsou povinni okamžitě opustit dojezdovou plochu.

Doprovod je povinen předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, toto zařízení překontrolovat, zda je z hlediska bezpečnosti dětí v pořádku.

Areál je z důvodu ochrany majetku monitorován kamerovým systémem.

Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí, provoz v areálu může být dočasně omezen. Jakékoliv nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Z důvodu bezpečnosti nebudou atrakce provozovány při deštivém nebo přeháňkovém počasí.

V areálu platí zákaz volně pobíhajících psů nebo jiných zvířat a jejich vypouštění do prostoru dětského hřiště a ohrad  ZOOParku. Povinností osoby odpovědné za zvíře je uklízet jeho exkrementy.

V celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, držet střelné, bodné nebo sečné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, pyrotechnické pomůcky a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

Na atrakcích a v prostorách Zooparku je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné návykové látky.

V areálu je zakázána jízda na jízdním kole v prostoru instalovaných herních prvků.

Platí zákaz žvýkání na atrakcích.

Při používání všech zařízení a zeleně v areálu platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení.

Každý návštěvník ručí při použití všech zařízení areálu za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem, ať už provozovateli, nebo sobě samým či jiným návštěvníkům. Za nezletilé návštěvníky ručí jejich doprovod. Ručení provozovatele za škodu je omezeno na hrubé vlastní zavinění.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě ani jiným osobám pohybujícím se v areálu.

Provozovatel neodpovídá za volně odložené věci, za věci odložené na místech, které k tomu nejsou určené ani za věci, které se obvykle neodkládají. Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků v areálu i na atrakcích, může provozovatel, nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků. V tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v areálu nebo v částech areálu může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.

Provozovatel si v zájmu všech hostů vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku vzbuzuje pochybnosti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu, návykových látek). Do areálu je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo jsou v tzv. karanténě.

Fotografování, natáčení a pořizování materiálů pro profesionální účely nebo pro tisk, je možné pouze po předchozím povolení provozovatele Skalka family park, s.r.o.

V Ostravě dne 17.6.2021

Skalka family park s.r.o.
Ing. Roman Vank
jednatel