Za sportem na Rideru >
< Za sportem na Rideru
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za zábavou na Skalku >
Vstupenky
Vstupenky
Za sportem
v Ostravě?

I.

Základní ujednání

 1. Provozovatelem se rozumí společnost Skalka family park s.r.o., se sídlem 28.října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 286 29 337, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 35569 (dále jen „provozovatel“).
 2. Areálem se rozumí areál provozovatele v katastrálním území Vřesina u Bílovce (dále jen „areál“). Součástí areálu jsou jednotlivé atrakce např. minizoo, skluzavky, tubingová dráha, skákací hrad apod. (dále jen „atrakce“)
 3. Návštěvníkem se rozumí každá osoba vstupující do areálu Skalka family park bez ohledu na věk (dále jen „návštěvník“).
 4. Provozní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a uživatelů, kteří vstupují do areálu.
 5. Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku nacházejícího se v areálu.
 6. Návštěvník svým vstupem do areálu nebo zakoupením vstupenky do areálu nebo na jednotlivou atrakci potvrzuje, že se seznámil s veškerými podmínkami a pravidly chování stanovenými tímto provozním řádem, jakož i pravidly pro užívání jednotlivých atrakcí a zavazuje se tento provozní řád, pravidla pro užívání atrakcí a pokyny personálu provozovatele dodržovat.
 7. Návštěvník areálu je povinen se v areálu chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost, život a zdraví jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku provozovatele v areálu ani na majetku třetích osob. Dále je návštěvník povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem provozu areálu.

II.

Využívání areálu

 1. Vstup do areálu a vstup na atrakce je možný pouze v provozní době areálu a po zakoupení vstupenky. Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny u vstupu do areálu, u pokladny nebo na internetové stránce skalkaostrava.com.
 2. Děti mladší 15 let mohou vstupovat do areálu a na atrakce pouze v doprovodu některého z rodičů nebo osoby starší 18 let.
 3. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu nebo na atrakci, vyjadřuje návštěvník souhlas s pořizováním fotografií a audio-video záznamů své osoby, případně svého nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň návštěvník souhlasí, aby tyto fotografie a audio-video záznamy mohly být provozovatelem využity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely areálu nebo provozovatele a to bezplatně. Návštěvník je oprávněn tento svůj souhlas odvolat a to písemným oznámením provozovateli.
 4. Vybrané prostory areálu jsou pod dohledem kamerového systému se záznamem.
 5. Všechny části, zařízení a atrakce areálu smí být používány návštěvníky pouze v souladu s jejich určením a při splnění stanovené věkové kategorie. Návštěvníci berou na vědomí, že veškeré atrakce a herní zařízení areálu používají na vlastní nebezpečí.
 6. Vstup na veškeré atrakce v areálu je z provozních důvodů povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení a pevné obuvi. Provozovatel doporučuje návštěvníkům sportovní oblečení bez tkaniček a zipů a vstup bez brýlí (hrozí nebezpečí úrazu).
 7. Rodič nezletilého dítěte nebo osoba starší 18 let doprovázející nezletilé dítě jsou povinni před tím než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště či atrakce toto zařízení překontrolovat, zda je z hlediska bezpečnosti v pořádku.
 8. Provozovatel nabízí v areálu občerstvení (výběr z několika jídel a nápojů), z tohoto důvodu není povoleno návštěvníkům vnášení vlastních jídel a nápojů do areálu. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou personál provozovatele na vyžádání návštěvníkovi ohřejí. Do areálu nesmí návštěvníci vnášet obaly ze skla a porcelánu.
 9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád, pravidla užívání jednotlivých atrakcí a pokyny personálu provozovatele, a dále následující pokyny:
 • Šplhání po vnějších sítích všech atrakcí a vnějších částech skákacích hradů je zakázáno.
 • Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána.
 • Na všech skluzavkách a tubingové dráze platí přísný zákaz výstupu proti směru skluzu, hrozí nebezpečí vážného úrazu.
 • Návštěvníci jsou povinni respektovat doporučenou správnou pozici při sjezdu a přizpůsobit jízdu rychlosti atrakce, po sjezdu jsou návštěvníci povinni okamžitě opustit dojezdovou plochu.
 1. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí, provoz v areálu může být dočasně omezen. Rovněž z důvodu bezpečnosti nemusí být areál nebo atrakce provozovány při deštivém nebo přeháňkovém počasí. Jakékoliv nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.
 2. Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníku areálu či na atrakci, může provozovatel zamezit přístupu dalším návštěvníkům areálu či atrakce. V tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v areálu nebo v částech areálu může být dočasně omezen, přičemž jakékoliv nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.
 3. Provozovatel si v zájmu všech návštěvníků vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodů vstupu osobám, jejichž návštěva areálu vzbuzuje pochybnosti (např. vliv alkoholu, návykových látek apod.) nebo obavy z narušení pořádku, bezpečnosti, zdraví či čistoty nebo jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 4. V areálu je zakázáno:
 • volné pobíhání psů či jiných zvířat a jejich vypouštění do prostoru dětského hřiště a ohrady minizoo,
 • manipulace s otevřeným ohněm, držení střelné, bodné nebo sečné nebo jakékoliv jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, pyrotechnické pomůcky a jiných předmětů ohrožující zdraví a bezpečnost a jakákoliv manipulace s těmito předměty,
 • na atrakcích a v prostorách minizoo kouřit, konzumovat alkohol a jiné návykové látky,
 • jezdit na jízdním kole v prostoru instalovaných herních prvků,
 • žvýkání na atrakcích.
 1. Návštěvníci chovající se v rozporu s tímto provozním řádem, pravidly užívání jednotlivých atrakcí nebo nedodržující pokyny personálu provozovatele, mohou být vykázáni z areálu či atrakce, bez nároku na vrácení vstupného.
 2. Návštěvník vstupuje a pobývá v areálu a na atrakcích na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. V případě škody způsobené návštěvníkem provozovateli, jinému návštěvníkovi nebo jiné třetí osobě je návštěvník povinen tuto škodu nahlásit a uhradit ji poškozenému v plném rozsahu.
 3. Návštěvník odpovídá při použití všech zařízení areálu a atrakcí za škody způsobené, ať už provozovateli, sobě samému či jiným návštěvníkům. Za nezletilé děti pohybující se v areálu odpovídá jejich rodič nebo osoba starší 18 let doprovázející nezletilé dítě.
 4. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad nezletilými návštěvníky. Doprovod nezletilých návštěvníků je povinen seznámit nezletilé návštěvníky s provozním řádem a pravidly pro užívání jednotlivých atrakcí, a to způsobem přiměřeným jejich věku.
 5. Provozovatel neodpovídá za odložené věci v areálu, za věci odložené na místech, které k tomu nejsou určeny ani za věci, které se obvykle neodkládají. Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků, přičemž parkoviště není střeženo.
 6. Fotografování, natáčení a pořizování materiálu areálu pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení ze strany provozovatele.

III.

Ostatní ujednání

 1. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků nebo závad v areálu či atrakci budou návštěvníci neprodleně informovat provozovatele na tel. +420739521803 nebo e-mailové adrese kaliskova@skalkaostrava.com
 2. Provozovatel níže uvádí důležitá telefonní čísla:
 • Policie ČR 158
 • Hasiči 150
 • Záchranná služba 155
 • Záchranný integrovaný systém 112
 1. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit personálu provozovatele, přičemž o způsobeném úrazu nebo vzniklé škodě sepíše provozovatel písemný záznam.
 2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 26.6. 2021

Skalka family park s.r.o.

     Ing. Roman Vank

            jednatel