Za sportem na Rideru >
< Za sportem na Rideru
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za zábavou na Skalku >
Vstupenky
Vstupenky
Za sportem
v Ostravě?

1         Úvod

Kurzy pro děti Skalka, z. ú. (dále jen „POSKYTOVATEL“),coby poskytovatel sportovních, vzdělávacích a jiných obdobných volnočasových aktivit pro děti (dále jen „AKTIVITY“) nabízených prostřednictvím internetového portálu dostupného na internetových stránkách https://www.skalkaostrava.cz a jejich podstránkách (dále jen „PORTÁL“), zpracovává Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí, které POSKYTOVATELI poskytnete v souvislosti s AKTIVITAMI.

POSKYTOVATEL dbá na to, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. POSKYTOVATEL dbá také na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.

2         Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je POSKYTOVATEL:

název:    Kurzy pro děti Skalka, z. ú.

sídlo:      28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO:       03474771

ústav zapsaný v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou U 28

POSKYTOVATELE lze kontaktovat zejména:

 • elektronicky (e-mailem): kaliskova@skalkaostrava.com
 • telefonicky: +420 736 538 120
 • písemně (korespondenční adresa): 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

3         Účel a právní základ pro zpracování

3.1          Poskytování služby „ZÁKAZNICKÝ ÚČET“

POSKYTOVATEL zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služby „ZÁKAZNICKÝ ÚČET“, jehož prostřednictvím je možné objednat jednotlivé AKTIVITY pro Vaše děti a uzavřít příslušnou smlouvu o využití volného času (dále jen „SMLOUVA“), jak je sjednáno v obchodních podmínkách POSKYTOVATELE. K tomuto zpracování osobní údajů není třeba Vašeho souhlasu – jeho právním základem je plnění smlouvy, jejíž jste stranou, dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.2          Uzavření a splnění SMLOUVY

POSKYTOVATEL zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a splnění SMLOUVY, jejíž uzavření je základní podmínkou pro poskytování AKTIVIT. K tomuto zpracování osobních údajů taktéž není třeba Vašeho souhlasu – jeho právním základem je plnění smlouvy, jejíž jste stranou, dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.3          Plnění právních povinností POSKYTOVATELE

POSKYTOVATEL zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností, vyplývajících pro POSKYTOVATEL zejména z účetních a daňových zákonů, ze zákona o ochraně spotřebitele apod., včetně povinnosti POSKYTOVATELE být schopen doložit, že osobní údaje zpracovává v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. K tomuto zpracování osobních údajů není třeba Vašeho souhlasu – jeho právním základem je splnění právní povinnosti, která se vztahuje na POSKYTOVATELE, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

3.4          Oprávněné zájmy POSKYTOVATELE

POSKYTOVATEL je oprávněn zpracovávat osobní údaje také z důvodu svých oprávněných zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), tedy bez Vašeho souhlasu.

Oprávněnými zájmy POSKYTOVATELE jsou zejména:

 • a zajištění bezpečnosti jeho používání, včetně odhalování zneužití a provádění analýz, statistik, provádění průzkumů, průzkumu spokojenosti apod.; nebo
 • POSKYTOVATELE (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené SMLOUVY); nebo
 • , zejména zasílání tzv. Newsletteru na Vámi uvedenou e-mailovou adresu (pokud jste to v minulosti již neodmítli).

3.5          Váš souhlas

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je POSKYTOVATEL oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem uvedeným v příslušném souhlasu, který POSKYTOVATELI můžete dobrovolně poskytnout.  Právním základem tohoto zpracování je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu pro Vás nebude mít žádné nepříznivé následky. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

4         Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý, komu POSKYTOVATEL osobní údaje poskytne.  

POSKYTOVATEL může poskytovat osobní údaje zejména příjemcům, jejichž služby využívá v rámci provozování PORTÁLU, rezervačního systému AKTIVIT a při poskytování AKTIVIT. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby rozesílání Newsletterů či provozovatele platebních bran a systémů atd. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na POSKYTOVATELI), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro POSKYTOVATELE na základě jeho pokynů).

Vedle toho bude POSKYTOVATEL poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

5         Doba ULOŽENÍ osobních údajů

POSKYTOVATEL bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování a uchování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem).

Doba uchování odpovídá vždy nejméně době, po kterou trvá závazek ze SMLOUVY. Nadto, i po zániku závazku jsou údaje uchovány po dobu stanovenou jednotlivými zákony (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě) a po dobu, po kterou přichází v úvahu využití osobních údajů při řešení sporů (tato doba činí vždy nejméně 4 roky po zániku závazku ze SMLOUVY či po ukončení poskytování AKTIVITY).

V případě, kdy je třeba osobní údaje zpracovávat po delší dobu (např. jako podklad pro vzniklý spor nebo šetření vzniklé škody), příslušná doba zpracování osobních údajů nepřekročí dobu nutnou pro naplnění příslušného účelu, jak bude zvlášť zdokumentováno.

6         VAŠE Práva

Coby subjekt údajů máte právo vznést námitku proti zpracování, na jejímž základě POSKYTOVATEL nebude údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Coby subjekt údajů máte též tato další práva:

 • : Na základě tohoto práva můžete požádat o potvrzení toho, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány a případně též informace o:
 • , pokud jsou nepřesné či neúplné.
 • POSKYTOVATEL bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, a to pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • osobních údajů, a to dobu, po kterou jsou řešeny sporné otázky (např. při popření přesnosti osobních údajů, při vznesení námitky proti zpracování do jejího vyřešení). Během omezení zpracování lze údaje, mimo jejich uložení, zpracovávat jen se souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • , je-li jednotlivé zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo na jakékoli smlouvě ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a provádí se automatizovaně. Na základě tohoto práva můžete získat osobní údaje, které jste poskytl nebo které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to za podmínek čl. 20 GDPR.
 • kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Jak úřad kontaktovat a postupovat při stížnosti je uvedeno na stránkách Úřadu (https://www.uoou.cz/).  Stížnost je v souladu s čl. 77 GDPR možné podat též u dozorových úřadů v jiných členských státech.
 • a to skrze kontaktování POSKYTOVATELE na výše uvedených kontaktních údajích.

7         Další informace o zpracování osobních údajů

Poskytnutí příslušných osobních údajů je smluvním požadavkem s tím, že důsledkem neposkytnutí je, že POSKYTOVATEL nebude moci uzavřít příslušnou SMLOUVU, a nebude tak moci Vašim dětem umožnit účast na AKTIVITÁCH.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů uvedených v čl. 6 těchto zásad lze POSKYTOVATELE kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 2 těchto zásad.

Obecné informace o ochraně a zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2023.